Brief van minister over informed consent EPD

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister over de achtergronden van de brief die de minister aan alle huishoudens stuurde. Uit de brief blijkt dat er al 330.000 bezwaarformulieren zijn ontvangen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurde eerder vandaag een brief aan de Tweede Kamer over "het proces van informed consent inzake het elektronisch patientendossier". In de brief schrijft de minister over de redenen voor de verzending van de mailing aan alle huishoudens, begin november:

[…]. De reden hiervoor was tweeledig. Ten eerste om burgers informatie te verstrekken over het epd. […] De tweede reden […] was om burgers de mogelijkheid te geven om te kiezen voor algehele uitsluiting van deelname aan het epd. In de eerste plaats geldt dat zorgverleners de medische gegevens via het epd alleen mogen inzien als er een behandelrelatie is én het nodig is voor behandeling. Daarbij moet de zorgverlener altijd eerst toestemming vragen voor inzage aan de patiënt. Het kunnen aangeven van algeheel bezwaar biedt de burgers een extra mogelijkheid om er voor te kiezen dat bij voorbaat onmogelijk wordt gemaakt dat gegevens via het epd kunnen worden uitgewisseld.

De minister informeert de kamer ook over het aantal ontvangen bezwaarformulieren:

Op dit moment (peildatum 17 december) zijn er circa 330.000 bezwaarformulieren ontvangen. […]

Tenslotte informeert de minister de Tweede Kamer ook over de verwerking van deze formulieren:

Door het productiebedrijf is geconstateerd dat een deel van de bezwaarformulieren niet verwerkt kan worden. Dit komt omdat sommige formulieren onvolledig of niet leesbaar zijn ingevuld, of niet zijn vergezeld van de gevraagde kopie van het identiteitsdocument. […] De betreffende burgers worden op korte termijn schriftelijk verzocht om alsnog de ontbrekende gegevens of documenten aan te leveren. […]

Om in elk geval op korte termijn alle burgers die een bezwaarformulier hebben ingediend te berichten over de ontvangst, is gestart met de verzending van de ontvangstbevestigingen. In deze bevestigingsbrief wordt aangegeven dat het bezwaarformulier is ontvangen en in behandeling wordt genomen. Tevens wordt gemeld dat daarover op kort termijn nadere informatie wordt ontvangen. Op dit moment zijn er ruim 40.000 ontvangstbevestigingen verzonden. Nadat op 17 december echter bij het callcentrum van het Informatiepunt epd twee meldingen zijn binnengekomen van burgers die aangaven twee ontvangstbevestigingen in een enveloppe te hebben ontvangen, is het productieproces van de ontvangstbevestigingen tijdelijk stil gelegd. In totaal zijn er vijf meldingen ontvangen. Op basis van een analyse van het productiebedrijf wordt geschat dat als gevolg van een menselijke fout er abusievelijk enkele tientallen ontvangstbevestigingen op een dergelijke wijze zijn verzonden. De noodzakelijke maatregelen zullen worden getroffen. Herhaling van deze fout moet met maximale zekerheid worden voorkomen.