Inzage persoonsgegevens bij het UWV Werkbedrijf

Na het faillisement van mijn werkgever was ik jaren geleden eens kortstondig werkeloos en uitkeringstrekker. Een nieuwe baan volgde snel. Voordat het zover was, had ik me wel al ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, dat toen nog CWI heette. Behalve formulieren waar je je persoonsgegevens op moet invullen, vraagt men ook kopieën van sollicitaties, loonstrookjes en ander papierwerk in te leveren. Hoe zou het daarmee staan?Begin december stuurde ik een inzageverzoek aan het UWV Werkbedrijf.

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens artikel 35 lid 1 verneem ik graag welke persoonsgegevens van mij door u worden verwerkt. Zoals in artikel 35 lid 2 is vermeld, verwacht ik dat deze mededeling een volledig overzicht van deze gegevens bevat.

 

Wellicht ten overvloede vermeld ik dat in lid 1 van het wetsartikel een termijn van vier weken wordt genoemd waarin u aan dit verzoek moet voldoen.

Verbazingwekkend snel, twee dagen later, volgt al de reactie:

Hierbij gaat een uitdraai van uw persoonsgegevens welke bekend zijn bij het UWV Werkbedrijf. De laatste mutatie dateert van [datum].

In de bijlage een overzicht van de bij hen geregistreerde persoonsgegevens als naam, adresgegevens, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN en dergelijke. Verder staat in het overzicht dat mijn status "uitgeschreven" is en wordt in- en uitschrijfdatum genoemd, evenals de reden voor de uitschrijving. Tenslotte is ook de naam van de "eigenaar", mijn toenmalige consulent, genoemd. Een deel van de persoonsgegevens kloppen inmiddels niet meer, ze zijn verouderd.

Toch heb ik nog twee vragen.

Ik dank u hartelijk voor de uitdraai met mijn persoonsgegevens. Ik heb naar aanleiding van deze uitdraai nog twee aanvullende vragen.

  1. Bevat de door u toegestuurde uitdraai werkelijk alle persoonsgegevens die het UWV over mij beschikt? Ik kan mij bijna niet voorstellen dat u naar aanleiding van mijn inschrijving in [jaren geleden] niet meer gegevens heeft. Het lijkt me aannemelijk dat u over een dossier beschikt, met daarin mijn inschrijving, gespreksnotities, kopieën van mijn arbeids- overeenkomsten, mijn loonstroken en andere documenten, een overzicht van mijn sollicitatie activiteiten en dergelijke. Indien dat het geval is, ontvang ik hiervan graag ook een kopie.
  2. Kunt u mij aangeven hoe lang het de bedoeling is dat deze gegevens bewaard zullen worden?

Snel daarop volgt het bevredigende antwoord van de vestigingsmanager van het UWV Werkbedrijf:

In antwoord op uw brief van 18 december het volgende. In 2006 is CWI, de voorloper van het UWV Werkbedrijf overgegaan naar een nieuw automatiseringssysteem Sonar. De oude gegevens, behalve de gegevens die u in de uitdraai heeft gezien, zijn niet meeg[e]nomen van de klanten die op dat moment niet over een geldige inschrijving beschikten. U bent sinds [voor 2006] uitgeschreven, uw gegevens zijn dan ook niet meeg[e]nomen.

Kopie van loonstroken, arbeidsovereenkomst, etc worden tot vijf jaar na het beëindigen van de uitkering bewaard.

Het UWV volgt nauwgezet alle regels en procedures vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dat lijkt me afdoende beantwoord.