Politie bij database vingeradrukken

Vanaf volgend jaar moet iedereen die een identiteitskaart of een paspoort moet halen, behalve een gezichtsscan (via de pasfoto) ook zijn vingerafdrukken afstaan. 

Vanaf volgend jaar moet iedereen die een identiteitskaart of een paspoort moet halen, behalve een gezichtsscan (via de pasfoto) ook zijn vingerafdrukken afstaan. Uit de Memorie van Toelichting (MvT) bij de wijzigingsvoorstellen voor de Paspoortwet blijkt dat het de bedoeling is dat deze biometrische gegevens ook toegangelijk moeten worden voor de politie in het kader van "de opsporing en vervolging van strafbare feiten". Uit de Memorie van Toelichting:

Inmiddels is dat voornemen in het verband van de Europese Unie verwerkelijkt door de hierboven genoemde EU-verordening van 13 december 2004 op basis waarvan de lidstaten van de Europese Unie verplicht zijn een gezichtsopname en vingerafdrukken in een chip in de reisdocumenten op te nemen.

In de nieuw te vormen reisdocumentenadministratie worden gegevens opgeslagen die nu in de decentrale reisdocumentenadministraties en het Basisregister Reisdocumenten zijn opgeslagen. Daaraan worden alleen de gegevens van de vingerafdrukken toegevoegd. […] Vanaf het moment dat de vingerafdrukken in (de chip van) de reisdocumenten zullen worden opgeslagen, gaan de vingerafdrukken ook onderdeel uitmaken van de reisdocumentenadministratie.

Op dit moment kunnen politie en justitie op basis van de paspoortuitvoeringsregelingen gegevens uit de reisdocumenten- administratie verstrekt krijgen, waaronder bepaalde biometrische gege- vens zoals de foto en de handtekening. Het verschil met de bestaande situatie is dat in de voorgestelde nieuwe opzet van de reisdocumentenadministratie een nieuw gegeven, te weten de vingerafdruk, wordt opgenomen […].

Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld de verstrekking van biometrische gegevens uit de reisdocumentenadministratie uitsluitend te laten geschieden aan de officier van justitie en deze te beperken […]. Dat wil zeggen dat verstrekking van biometrische kenmerken van de houder kan plaatsvinden ten behoeve van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden in het kader van de toepassing van het strafrecht en in het belang van het onderzoek in geval van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.