Nauwelijks winst met delen gegevens verdachten

Afbeelding: HEMP van Marc Fuyà | Licentie: CC BY-SA

Het delen van informatie over verdachten (en niet meer dan dat) met private partijen door de politie blijkt nauwelijks effect te hebben.

Minister  Hirsch Ballin sprak in 2010 tijdens de ondertekening van het  Convenant aanpak georganiseerde hennepteelt. Dat gebeurt in het kader van een project waarin  de zuidelijke zes politieregio’s samenwerken met Netbeheer Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Door in een vroeg stadium informatie uit te wisselen was het de bedoeling “structureel drempels” op te werpen tegen de georganiseerde hennepteelt. De uitwisseling moest direct na het oprollen van een hennepkwekerij plaatsvinden. De politie vertelde daarbij aan verzekeraars en energieleveranciers op welk adres de hennepkwekerij gevestigd was en wie als verdachte werd aangehouden.

In de samenwerkingsovereenkomst van de proef was vastgelegd dat er na een jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur is de evaluatie nu openbaar. De eerste twee pagina’s van de evaluatie gaan over de voorgeschiedenis, de beoogde werkwijze, het juridische kader en mijn Wob-verzoek. Alleen de derde pagina is een terugblik. Daaruit blijkt dat het succes erg beperkt is.

Tijdens de proef werden er 1.243 hennepkwekerijen ontmanteld. Daarover werden door de zes korpsen bijna 950 meldingen gestuurd naar de netbeheerders en verzekeraars. Eén van de verzekeraars zegt in 2,5 procent van de meldingen aanleiding te hebben gezien om “maatregelen jegens cliënten” te nemen. Waaruit die maatregelen bestaan is niet bekend, net als dat onduidelijk blijft of de andere partijen iets met de meldingen van de politie gedaan hebben.

De politie deelt met deze proef gegevens over mensen met private partijen. Omdat de melding direct na de ontmanteling van de kwekerij gebeurt en het strafrechtelijke proces nog loopt, zijn de mensen over wie de meldingen gaan niet meer dan verdachten. Die verdachten krijgen een notificatie als hun gegevens gedeeld worden. Uit de evaluatie is niet af te leiden hoeveel notificaties verzonden zijn. In de evaluatie is wel terug te lezen dat 17 mensen gereageerd hebben op zo’n notificatie en dat de politie bij bijna een kwart daarvan aanleiding zag een rectificatie te sturen.

De evaluatie bevat nauwelijks concrete gegevens. De opstellers concluderen:

Ten aanzien van het verzamelen van operationele informatie ten behoeve van het opsporingsonderzoek blijven de resultaten achter bij de verwachtingen van het [Programmabureau Aanpak Georganiseerde Hennepteelt]. In het kader van de barrièremethodiek is de pilot erin geslaagd beperkte successen te boeken. Van structurele drempels voor de georganiseerde hennepteelt is echter nog geen sprake. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de preventieve werking van het barrièremodel op waarde te schatten. Dit zal echter ook in de toekomst moeilijk meetbaar zijn.

Bepaald succesvol is de proef dus niet te noemen.