Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens aangenomen

Gisteren is door de Eerste Kamer de bewaarplicht aangenomen. Wel is afgesproken dat er een nieuw wetsvoorstel komt die de termijn van een jaar terug moet brengen naar zes maanden. De investeringen die internet providers en telecom operators moeten maken om aan de verplichting te kunnen voldoen, mogen ze zelf betalen.

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens is door de Eerste Kamer. De bewaartermijn is door een motie teruggebracht naar zes maanden. Uit het stenografische verslag van dinsdag:

Door de leden Strik, Engels, Kox, Vliegenthart en Thissen wordt de volgende motie voorgesteld: […] overwegende dat door de Eerste Kamer der Staten-Generaal reeds in de discussie rondom de totstandkoming van Europese regelgeving omtrent de bewaarplicht telecommunicatiegegevens bezwaren zijn geuit met betrekking tot het nut en de noodzaak van dergelijke regelgeving; constaterende dat door de Eerste Kamer aangezochte experts hebben betoogd dat er ernstige twijfels bestaan met betrekking tot de effectiviteit — en daarmee voor wat betreft nut en noodzaak — van de bewaarplicht van met name internetgegevens; constaterende dat de effectiviteit afneemt naarmate de bewaartermijn langer wordt, terwijl de kosten voor internet service providers aanzienlijk toenemen; constaterende dat Richtlijn 2006/24/EG ook niet verplicht tot een langere bewaartermijn dan zes maanden; verzoekt de regering, het wetsvoorstel middels een novelle zodanig te wijzigen dat de bewaartermijn op zes maanden wordt gesteld;

Overigens wordt het huidige wetsvoorstel zonder wijziging op dat punt aangenomen. De minister zal een nieuw wetsvoorstel gaan doen, waarbij de wet die nu is aangenomen gewijzigd gaat worden. Daarbij wordt alleen de termijn voor de internet gerelateerde data teruggebracht. In de woorden van de minister:

Ondertussen zal met gezwinde spoed, rekening houdend met de ruimte die intussen wordt gegeven aan de internetserviceproviders om zich er op in te stellen en wetend dat een onmiddellijke toepassing tot eerst het opstellen van een implementatieplan vereist, een klein wetsvoorstel worden voorbreid dat de termijn differentieert en voor internet op zes maanden stelt en voor overige gegevens, zoals de traditionele telefoongegevens, de termijn op twaalf maanden houdt.

Onder meer Groen Links merkt op dat dit niemand zeker kan weten of dat wel zo gaat werken:

Mijn fractie vindt het uiteindelijk toch onbevredigend om met een reparatiewet te moeten instemmen, omdat dat zou betekenen dat wij nu al op voorhand met de wet moeten instemmen die wij geen goede implementatie vinden van een richtlijn die wij ook niet goed vinden, maar waarmee wij toch ook een stap verder gaan dan de richtlijn ons verplicht. Zijn gebaar om voor internet providers een halfjaar terug te gaan, blijft onzeker, omdat wij niet weten of de Tweede Kamer daarin meegaat maar ook, als zij daarin meegaat, of dit inderdaad gaat lukken voor 1 januari 2010. Dat betekent heel veel onduidelijkheid voor de samenleving en voor de telecombedrijven die zich toch op een bepaald moment moeten gaan instellen op die implementatie.

Uiteindelijk wordt de wet aangenomen:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66 en de PvdD tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Behalve de wet is ook een amendement aangenomen:

De Kamer, […] verzoekt de regering, de Europese Commissie op de hoogte te stellen van de bezwaren van de Eerste Kamer en er bij de Commissie op aan te dringen dat in de reeds voorziene evaluatie van de richtlijn uitgebre id aandacht zal worden besteed aan de effectiviteit van de opslag van internetverkeergegevens […]

Uit het stenografisch verslag blijkt verder dat het Agentschap Telecom belast is met het toezicht op de naleving van de bewaarplicht.

Het Agentschap Telecom ressorteert onder de staatssecretaris van Economische Zaken, namens wie ik vandaag mede het woord voer. Dat agentschap is belast met het toezicht op de naleving van de bewaarplicht. Het is voornemens om, zodra het wetsvoorstel over het bewaren van telecomgegevens van kracht is, periodiek bezoek te brengen aan de aanbieders die onder de reikwijdte van de bewaarplicht vallen om de naleving van de wettelijke bepalingen te controleren.

En ook bij deze wet zullen de internet providers en telecom operators zelf de investeringen moeten betalen om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht en kan worden teruggevallen op de kleine vergoeding die de Telecommunicatiewet noemt

De kosten die worden gemaakt om aan de bewaarplicht te voldoen, vloeien rechtstreeks voort uit de implementatie van de richtlijn. De kosten betreffen investeringskosten en zijn voor rekening van de aanbieders zelf. […] De Telecommunicatiewet bevat een vergoedingsregeling voor de administratie – en personeelskosten die samenhangen met het verstrekken van telecommunicatiegegevens ten behoeve van opsporing en vervolging.

Er zijn twee stenografische verslagen: 6 juli en 7 juli.