Naleving informatieplicht door sociale diensten onvoldoende

Na onderzoek bij twintig gemeenten concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) dat zeventien gemeentelijke sociale diensten de wettelijke regels omtrent de informatieplicht niet naleven.

Het CBP schrijft in een persbericht:

Na onderzoek bij twintig gemeenten concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) dat zeventien gemeentelijke sociale diensten de wettelijke regels omtrent de informatieplicht niet naleven. Dat wil zeggen dat zij mensen die heimelijk zijn gevolgd in het kader van fraudeonderzoek niet of niet aantoonbaar hebben geïnformeerd over het feit dat heimelijke waarneming heeft plaatsgevonden. Heimelijke waarneming door sociale diensten vormt een ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de geobserveerde burger. De persoonsgegevens die bij de waarneming zijn verzameld, worden gebruikt voor herbeoordeling van het recht op een uitkering. De gegevens kunnen ook een rol spelen bij toekomstige beoordelingen van degene die de uitkering ontvangt. De persoon die is onderworpen aan heimelijke waarneming heeft het recht te weten dát en waaróm heimelijke waarneming heeft plaatsgevonden en wat het resultaat is van het onderzoek.

Uit eerder onderzoek van het CBP in 2006 bij tien gemeenten bleek dat regelmatig niet werd voldaan aan de naleving van de informatieplicht. […]