Mogelijk toekomstige evaluatie wet inlichtingendiensten

Afbeelding: Spy Pen After van Chris | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

In de wet voor de inlichtingendiensten gaat vastgelegd worden dat er regelmatig een evaluatie moet plaatsvinden. De wetswijziging laat wel nog op zich wachten.

De minister van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in een brief aan de Tweede Kamer:

In het voortgezet algemeen overleg met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van uw Kamer op 1 februari jl. […] is, in het licht van het feit dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) dit jaar tien jaar bestaat, besproken dat een evaluatie van de wet aan de orde zou kunnen zijn. […] Ik heb inmiddels in de Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (RIV) de mogelijkheid van een evaluatie besproken en ik kan u mededelen dat een evaluatie van de Wiv 2002 door alle betrokken bewindslieden wordt ondersteund.

Tevens wordt overwogen om een evaluatiebepaling in de Wiv 2002 op te gaan nemen, waarmee ook voor de toekomst in een periodieke evaluatie van de Wiv 2002 zal worden voorzien. Hierbij geldt nadrukkelijk, zoals ik ook in het voortgezet algemeen overleg reeds naar voren heb gebracht, dat de betrokken ministers het noodzakelijk achten om nu eerst uitvoering te geven aan een reeds ingezet wijzigingstraject van de Wiv 2002, alvorens wordt overgegaan tot een eerste evaluatie van de Wiv 2002.

Deze wetswijziging, die naar verwachting begin 2013 bij uw Kamer kan worden ingediend, […]