CBP: politie Rotterdam-Rijnmond overtreedt wet met registratie kentekens

Het College Bescherming Persoonsgegevens concludeert dat het politiekorps Rotterdam-Rijnmond de wet overtreedt. Door kentekens op te slaan, zouden onschuldige automobilisten als verdachte worden geregistreerd.

Volgens het CBP overtreden twee onderzochte korpsen, waaronder Rotterdam-Rijnmond, de wet door ook de no-hits van het ANPR systeem gedurende vier maanden op te slaan. Het CBP schrijft in het rapport:

Eén van de doelen waarvoor politiegegevens worden verwerkt is de uitvoering van de dagelijkse politietaak (artikel 8, eerste lid Wpg). Het verwerken van ongelimiteerd binnengehaalde gegevens ten behoeve van de uitvoering van de dagelijkse politietaak is niet in overeenstemming met de wet. De politiegegevens die op grond van artikel 8 Wpg worden verwerkt, kunnen op grond van het eerste lid gedurende een periode van een jaar breed worden verwerkt binnen de politie. De wet stelt echter wel dat deze politiegegevens moeten worden vernietigd wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak (artikel 8, zesde lid Wpg). Voor zover de gegevens hiervoor nog wel noodzakelijk zijn, kunnen deze op grond van artikel 8, vierde lid Wpg verder worden verwerkt, ook als dat voor een ander bij wet bepaald doel is. Bij de verwerking van gescande kentekens dient onderscheid te worden gemaakt tussen gescande kentekens die een hit opleveren (een kenteken dat wordt gescand komt voor in het vergelijkingsbestand) en gescande kentekens die geen hit opleveren (de no-hits). De no-hit die volgt uit een ANPR-actie in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak dient direct te worden vernietigd; deze verwerking is namelijk niet noodzakelijk voor het doel van de ANPRactie gelet op het kennelijk ontbreken van het betreffende kenteken in het vergelijkingsbestand. Verwerking van de no-hit is in dat geval bovenmatig en niet terzake dienend voor dat doel.

Het korps Rotterdam-Rijnmond stelt in de beantwoording van de vragen van het CBP gebruik te maken van zowel vaste als mobiele ANPR-camera’s. De vaste camera’s (68 stuks) zijn gemonteerd op diverse locaties in de regio en staan altijd aan. De mobiele camera’s (acht voertuigen met één of meerdere camera’s) worden nagenoeg dagelijks ingezet. […] Het vergelijkingsbestand wordt afhankelijk van het doel van de actie, de locatie en het beschikbare personeel samengesteld uit een groot aantal politiebestanden, aldus het korps. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het vergelijkingsbestand van enerzijds vaste en anderzijds mobiele camera’s. Tevens heeft het korps verklaard dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen het bewaren van de gegevens behorende bij de hits respectievelijk de no-hits. […] De no-hits worden enkel bewaard om deze verder te kunnen verwerken ten behoeve van opsporingsonderzoeken die voldoen aan de criteria genoemd in het uitvoeringsprotocol. Het gaat dan om “opsporingsonderzoeken naar strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis is toegestaan” en “analyses ter ondersteuning” van deze onderzoeken. Alle gescande kentekens worden maximaal vier maanden bewaard (120 dagen) en daarna vernietigd.

De conclusie is dan ook duidelijk:

Het korps Rotterdam-Rijnmond handelt in strijd is met artikel 8, zesde lid j° artikel 3, eerste en tweede lid Wpg door no-hits voortvloeiend uit een ANPR-toepassing in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak gedurende 120 dagen te verwerken.