Onderzoek naar effectiviteit aftappen

De vaste commissie voor Justitie heeft op 26 november 2009 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin van Justitie over het aftappen van telefoongesprekken in Nederland. Van het overleg is recent het stenografische verslag gepubliceerd.

De vaste commissie voor Justitie heeft op 26 november 2009 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin van Justitie over het aftappen van telefoongesprekken in Nederland. Van het overleg is recent het stenografische verslag gepubliceerd.

Minister Hirsch Ballin: […] Wat mij betreft is er geen onwil om meer gegevens te leveren. Een uitsplitsing naar regio’s, naar grondslagen, naar type misdrijven waarbij de tap wordt gebruikt, het aantal afwijzingen en dergelijke, kan ik niet ontlenen aan de tapstatistieken die beschikbaar zijn van de Unit Landelijke Interceptie van het KLPD. Daarvoor zouden aanpassingen nodig zijn in de gegevensverwerking en dat zou een behoorlijke verzwaring en versteviging van de lasten betekenen die daarmee gemoeid zijn. […]

Minister Hirsch Ballin: […] Uiteraard ben ik mij bewust van het belang van het opsporingsmiddel, maar ook van de gerechtvaardigdheid van de vragen over de werkzaamheid van het systeem. Ik ben daartoe graag bereid; ik zal het WODC vragen om zo’n onderzoek te doen. Ik bekijk ook graag of andere aspecten, zoals de kosten en een buitenlandse vergelijking, erin kunnen worden meegenomen. Maar in elk geval op het punt van effecten en de daadwerkelijke notificatie lijkt het mij goed als het WODC dat onderzoek gaat doen. Dat zeg ik toe. […]

De heer Teeven (VVD): Dat onderzoek hoeft er van de VVD-fractie niet te komen, maar nu dat toch dreigt te gebeuren en de minister dat ook uitbreidt tot de notificatie, kan het WODC wellicht ook kijken naar de wenselijkheid om de notificatieplicht gewoon af te schaffen. […]

Minister Hirsch Ballin: […] Over de aantallen heb ik al het een en ander gezegd. Met ingang van 2010 zullen wij ook de internettaps geautomatiseerd registreren en deze zullen wij in de volgende overzichten meenemen. Ik verwacht dat we vanaf 1 januari van het komend jaar dat geautomatiseerd kunnen doen. […]

Minister Hirsch Ballin: […] Ik beschik niet over gegevens betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De betrokken diensten hebben die gegevens uiteraard wel. Of die de vorm hebben aangenomen van een statistiek, een tabel of een grafiek, kan ik niet beoordelen. In ieder geval weten de betrokken diensten in welke gevallen zij een machtiging tot de telefoontap hebben gekregen. Ik heb het standpunt verwoord van mijn collega’s – dat uiteraard ook het kabinetsstandpunt is – over van het geheime karakter van dit gegeven. […]