Three Strikes Out aanpak niet acceptabel voor kabinet

De ministers van Economische Zaken en Justitie hebben een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het ACTA overleg. Zij schrijven hierin onder meer dat een "three strikes out" aanpak niet acceptabel is.

De ministers van Economische Zaken en Justitie hebben een gezamelijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het ACTA overleg. Hierin schrijven zij onder meer:

[…] De vertrouwelijkheid waarmee de ACTA-onderhandelingen zijn omgeven, geven in de samenleving aanleiding tot ongerustheid en speculatie. Met name de mogelijke inhoud van het zgn. ‘internet-hoofdstuk’ van ACTA wekt veel beroering. Op dit moment is er in de samenleving veel bezorgdheid over de mogelijkheid dat de Franse ‘three-strikes-out’-wetgeving (waarbij downloaden van illegale bronnen kan leiden tot afsluiting van of beperking van toegang tot internet) als sanctie in ACTA wordt opgenomen. Gelet op het vertrouwelijke karakter van de ACTA-onderhandelingen kunnen wij niet op de details daarvan ingaan. Met betrekking tot de Europese wetgeving heeft de Commissie in haar factsheet van 15 september 20081 reeds aangegeven dat ACTA niet verder zal gaan dan de huidige EU-regeling voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Deze wetgeving doet geen afbreuk aan de bescherming van persoonsgegevens, zoals geregeld door de privacy richtlijn en de richtlijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector.

Van belang is dat als een lidstaat het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal wil sanctioneren met afsluiting of beperking van de toegang tot internet, er aan bepaalde eisen moet zijn voldaan die zijn opgenomen in het Telecompakket: de maatregelen moeten passend, evenredig en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, er moet een voorafgaande, eerlijke en onpartijdige procedure bestaan (inclusief het recht van de betrokkene of betrokkenen om te worden gehoord) en het recht op een daadwerkelijke en tijdige beroepsmogelijkheid bij een rechterlijke instantie moet worden gegarandeerd. […] Een ‘three- strikes-out’-aanpak is als het aan het kabinet ligt niet acceptabel (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-33, nr. 230).

Om alle belanghebbenden goed en volledig te informeren over de inhoud van de onderhandelingen is meer transparantie nodig. De afspraak tussen de deelnemende partijen bij aanvang van ACTA om de inhoud van de ACTA- documenten en -onderhandelingen vertrouwelijk te behandelen behoeft dan ook verbetering. Het publiek, de Tweede Kamer en het Europees Parlement dienen zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid krijgen over wat er concreet wordt besproken.