Generieke vordering IP adressen geen probleem

Half februari vorderde de Officier van Justitie alle verkeersgegevens op de website van de CulemborgseCourant.nl over de periode van 1 januari tot en met 4 januari. De krant weigerde tot afgifte. Naar aanleiding hiervan werden er kamervragen gesteld. De minister reageerde gisteren.

Half februari vorderde de Officier van Justitie alle verkeersgegevens op de website van de CulemborgseCourant.nl over de periode van 1 januari tot en met 4 januari. De krant weigerde tot afgifte. Naar aanleiding hiervan werden er kamervragen gesteld. De minister reageerde gisteren: De minister vond de vordering niet te ver gaan:

Een aanbieder van een communicatiedienst is niet te allen tijde verplicht alle datagegevens van verbindingen in een bepaalde periode aan justitie te verstrekken. In het Wetboek van Strafvordering is vastgelegd in welke gevallen een officier bevoegd is telecommunicatiegegevens te vorderen en op welke manier een vordering onderbouwd moet zijn.

De officier van justitie maakt de afweging over de toepassing van de bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering. Het is tijdens een lopend strafrechtelijk onderzoek aan de rechter om te beoordelen of bijzondere opsporingsbevoegdheden op rechtmatige wijze zijn ingezet.

De privacy van de burgers zou ook niet in het gedrang zijn:

De verplichting voor aanbieders van openbare telecommunicatiediensten en -netwerken tot het bewaren van telecommunicatiegegevens, waaronder IP-adressen, ten behoeve van het opsporen en vervolgen van strafbare feiten, vloeit voort uit de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. […] Bij de totstandkoming van deze wet is aangegeven dat de regeling voldoet aan de eisen voor het beschermen van de persoonlijke levenssfeer uit artikel 8 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 10 van de Grondwet.