Ministerie: geen idee van aantal verwerkingen vingerafdrukken door derden

Het is het ministerie van Justitie niet bekend in hoeveel gevallen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op Nederlandse burgers of ingezetenen van Nederland buiten Nederland plaatsvindt. Datzelfde geldt voor de bewerking van persoonsgegevens. Het gaat hierbij om de gegevens uit de reisdocumenten.

De minister van Justitie beantwoordde vragen van het kamerlid Teeven. Deze vragen gingen over de opslag van de vingerafdrukken bij reisdocumenten:

Het is niet bekend in hoeveel gevallen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op Nederlandse burgers of ingezetenen van Nederland buiten Nederland plaatsvindt. Datzelfde geldt voor de bewerking van persoonsgegevens. Daarvan is sprake wanneer feitelijke werkzaam-heden met betrekking tot persoonsgegevens door derden worden verricht krachtens een zogeheten bewerkersovereenkomst gesloten tussen verwerker en bewerker. Er bestaat noch bij mij, noch bij het College bescherming persoonsgegevens een registratie van het aantal gevallen waarin dit plaatsvindt.

Hierbij moet worden bedacht dat op grond van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie2 persoonsgegevens vrij kunnen circuleren binnen de Europese Unie […] zolang verwerker en bewerker zich houden aan de eisen van de richtlijn en de wetgeving van het land waar de verwerking (of bewerking) plaatsvindt. De richtlijn garandeert een hoog niveau van gegevensbescherming en bevat eisen over beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens.

Er bestaat evenmin een overzicht van doorgiften van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. In een aantal gevallen is ook dit mogelijk zonder nadere beperkingen. Dan heeft het vooral betrekking op gegevens die worden doorgegeven naar landen waarvan de Europese Commissie op grond van haar bevoegdheden het oordeel heeft gegeven dat in het desbetreffende land een adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, of gegevens die worden doorgegeven aan bedrijven of instanties, gevestigd in de Verenigde Staten, die onder de zogeheten "Safe Harbor Principles" zijn aangemeld.