Drugs ook reden voor inbreken computer door politie

Afbeelding: harvest time van Martijn | Licentie: CC BY-SA 2.0

Maar de politie in ieder geval meer inzicht krijgen in de wijze waarop drugsverkopers online opereren, aldus de eerste aanbeveling.

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer heeft het KLPD onderzoek gedaan naar de mate waarin drugs en de benodigdheden voor de fabricatie ervan via het internet te koop worden aangeboden. In zijn brief Inventarisatie drugshandel via het internet schrijft minister Opstelten:

In de inventarisatie – die is uitgevoerd door het KLPD – stond de volgende vraag centraal: In welke mate worden drugs, grondstoffen en kweekbenodigdheden via het internet te koop aangeboden? […] Op basis van deze eerste inventarisatie is nog weinig te zeggen over de werkelijke omvang en aard van de drugshandel via internet; […] Tegelijkertijd is duidelijk dat drugshandel, waarbij het internet het kanaal is voor het leggen van de contacten, steeds meer een serieus te nemen problematiek is, die vraagt om concrete, daarop toegespitste acties. […]

Langs de volgende lijnen worden concrete acties geïnitieerd: Meer inzicht in wijze van opereren: aanknopingspunten voor een effectieve aanpak: […] Instrumentarium (bestaand en in ontwikkeling) […] Bevordering expertise van de diensten […]

De minister doet op het tweede punt een aantal concrete voorstellen, waaronder:

Op meerdere manieren kan nu reeds worden opgetreden tegen deze drugshandel via internet:

  • Zoals gezegd is er bij drugs nog altijd sprake van handel in fysieke goederen, waartegen vooral met het gangbare instrumentarium kan worden opgetreden. […]
  • Bij een doorzoeking ter vaststelling van gegevens (artikel 125i Sv) op grond van artikel 125o Strafvordering een website ontoegankelijk worden gemaakt. Een dergelijke doorzoeking mag overigens niet plaatsvinden met het enkele doel om ontoegankelijkmaking te bewerkstelligen.
  • Wanneer handel via een publieke site wordt aangeboden, kan worden opgetreden in het kader van de zogeheten „Notice and Takedown‟ gedragscode waarbij strafbare content van de site wordt gehaald. […] Verder heb ik in een recente brief aan uw Kamer van 15 oktober 2012 (TK 2012 – 2013, 28684, nr. 363) aangekondigd dat ik voornemens ben de wetgeving op het terrein van cybercrime te actualiseren. Deze geplande wetswijzigingen bieden ook ruimte voor toepassing in de strijd tegen ernstige vormen van drugshandel via het internet.
Over het derde punt zegt hij onder meer:
  • Los van bekendheid met het beschikbare instrumentarium, is er bij de betreffende diensten van politie en OM ook nog winst te behalen met betrekking tot expertise en kennis ten aanzien van slimme toepassing van opsporings- en vervolgingsmethoden in het ICT-domein. Het gaat hierbij in veel gevallen om complexe onderzoeken, die niet eenvoudig door reguliere teams kunnen worden opgepakt. […]