Verslagen uitvoering Bvergt tot en met 2008

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) is, simpel gezegd, het systeem dat opsporingsdiensten voorziet van klantgegevens van telecom operators en internet providers. Het ministerie is verplicht jaarlijks een tweetal verslagen op te stellen, die een indicatie moeten geven in het functioneren van het CIOT. Deze verslagen waren niet openbaar.

Jaarverslagen CIOT

De werkzaamheden die het CIOT uitvoert, komen voort uit een aantal artikelen in de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafrecht en zijn vastgelegd in de regeling Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie. In artikel 8 van de regeling is vastgelegd dat de minister jaarlijks een verslag opstelt over het functioneren van het systeem:

Onze Minister van Justitie stelt jaarlijks een verslag op waarin voor wat betreft de opsporing van strafbare feiten melding wordt gemaakt van het aantal malen waarin door tussenkomst van het informatiepunt aan een bevoegde autoriteit informatie is verstrekt. Deze vermelding is in ieder geval uitgesplitst naar: de rechtsgrondslag van het verzoek van de bevoegde autoriteit, de arrondissementsparketten en de politiekorpsen, of andere opsporingsdiensten.

Onze Minister van Justitie stelt jaarlijks een verslag op van een audit naar de goede uitvoering van dit besluit door de aanbieders van openbare telecommunicatiediensten of van openbare telecommunicatienetwerken, het informatiepunt, de arrondissementsparketten en de politiekorpsen, of andere opsporingsdiensten. Daarbij worden ten minste de volgende onderwerpen behandeld: de werking van het systeem; de kwaliteit van de verstrekking van gegevens; de bevraging van gegevens.

Om inzage te krijgen in deze rapporten, deed ik begin juli 2009 een WOB verzoek:

Middels een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur wil ik u hierbij vragen om kopie├źn van de verslagen zoals bedoeld in Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie, artikel 8. Graag ontvang ik alle verslagen welk zijn opgesteld sinds het van kracht worden van dit besluit (1 september 2004).

Openbaar gemaakte documenten

Op 11 september 2009 was er dan uiteindelijk post. De buit bevatte:

  1. beoordeling verzoek
  2. jaarverslag 2004
  3. jaarverslag 2005
  4. jaarverslag 2006
  5. jaarverslag 2007
  6. jaarverslag 2008
  7. eindrapport audit ciot 2007
  8. eindrapport audit ciot 2008

Datgene dat ik in de verslagen heb gelezen staat in Vertrouwen in de integriteit van de ambtenaar. Bits of Freedom besteedde er aandacht aan in Analyse: praktijk bevragingen CIOT bijzonder zorgwekkend. Op verzoek van iemand bekeek ik ook het aantal bevragingen dat op rechtmatigheid is onderzocht. En, wat niemand opmerkte: de opgestelde jaarverslagen zijn incompleet.