De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht geworden. Het doel van de wet is de overheid te dwingen te reageren binnen de wettelijke termijnen. Reageert de overheid niet snel genoeg, kun je de overheid een dwangsom opleggen.

Indien een beschikking op een aanvraag niet tijdig wordt gegeven

De overheid is, bijvoorbeeld, verplicht om binnen vier weken een beslissing te nemen als ze een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur ontvangt. De overheid kan deze termijn met vier weken oprekken als zij hiervan een schriftelijk en gemotiveerde mededeling doet binnen die eerste vier weken. Als de overheid zich niet aan die termijnen houd, dan kan de verzoeker de overheid in gebreke stellen en een dwangsom op leggen.

Met het aannemen van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, is onder meer de Algemene wet bestuursrecht veranderd. Aan deze wet is onder meer paragraaf 4.1.3.2 toegevoegd. In artikel 4:17 staat nu:

Indien een beschikking op aanvraag niet tijdig wordt gegeven, verbeurt het bestuursorgaan aan de aanvrager een dwangsom voor elke dag dat het in gebreke is, doch voor ten hoogste 42 dagen. […] De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen € 20 per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. […] De eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, is de dag waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop de termijn voor het geven van de beschikking is verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen. […]

Het in gebreke stellen is eenvoudig: je hoeft alleen een formulier in te vullen en op te sturen naar het bestuursorgaan waar het verzoek in behandeling is. De overheid heeft dan twee weken de tijd om alsnog de beslissing te nemen. Gebeurt ook dat niet, dan begint de dwangsom automatisch te lopen.

Daarnaast kun je meteen naar de rechter om “beroep in te stellen”. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.

En wat je met het geld van de dwangsom moet doen? Ik zou zeggen: Bits of Freedom of Bigwobber.nl.