Regering wil NTD-procedure uitbreiden met verplichting

Afbeelding: Roulette van clry2 | Licentie: CC BY-SA 2.0

Het ministerie van Financiën wil de procedure voor het melden van onrechtmatige informatie bij internet providers uitbreiden naar een “bindende aanwijzing”.

De belangrijkste wijzigingen in de wet van het Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand:

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid, onder b, wordt na “te bevorderen” ingevoegd: , daartoe middelen te verschaffen.
[…]

Voor artikel 35 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 34n (bindende aanwijzing)
[…]
2. De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, kan er toe strekken dat een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst of een aanbieder van een financiële dienst wordt verplicht om het verkeer te blokkeren dat wordt gebruikt voor:
a. het organiseren van kansspelen zonder vergunning op grond van deze wet;
b. deelname aan kansspelen als bedoeld onder a, of
c. reclame- of wervingsactiviteiten voor kansspelen als bedoeld onder a, in welk geval de termijn, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval niet korter is dan zes weken.

Uit de bijbehorende Memorie van Toelichting:

Het voorgestelde artikel 34n voegt de bindende aanwijzing toe aan het bestuursrechtelijke instrumentarium van de kansspelautoriteit. Het geeft de raad van bestuur van de kansspelautoriteit de bevoegdheid om degenen die – kort gezegd – al dan niet met vergunning kansspelen organiseren of de deelname daaraan bevorderen of faciliteren, een bindende aanwijzing te geven. […]

Waar de wettelijke normen van de kansspelregelgeving ruimte kunnen laten voor interpretatie en invulling, zal niet altijd direct duidelijk zijn of sprake is van een overtreding en kan de bindende aanwijzing dienen om de betrokken normen nader te concretiseren. De inzet van de aanwijzing is dus niet beperkt tot gevallen waarin evident sprake is van handelen in strijd met de regelgeving. […]

De bindende aanwijzing is primair gericht op bevordering van de naleving van wettelijke kansspelvoorschriften. Zij biedt andere mogelijkheden dan de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete. De last onder dwangsom is een herstelsanctie. De bestuurlijke boete is een punitieve sanctie. In beide gevallen moet al een overtreding zijn geconstateerd. Voor het geven van een bindende aanwijzing is dit niet noodzakelijk. […] Wel kan naleving van die – met de bindende aanwijzing geconcretiseerde – norm naderhand worden afgedwongen met een last onder dwangsom. […]

[…]

Voor kansspelen op afstand zijn de diensten van internetserviceproviders en internethostproviders onmisbaar. […]

Verder zijn ook de diensten van financiële dienstverleners cruciaal voor het inzetten van geld en het uitkeren van speelwinst en daarmee voor het organiseren van illegale kansspelen op afstand. […]

Van internetproviders kan echter niet worden verwacht dat zij in het kader van preventief toezicht al het internetverkeer van en tussen al hun cliënten met een filtersysteem monitoren om zo elektronische bestanden te identificeren en het gedeelte dat mogelijk betrekking heeft op illegale kansspelen te blokkeren.

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (onder meer de arresten van 12 juli 2011, C-324/09, L’Oreal, en 24 november 2011, C-70/10, Scarlet Extended) blijkt dat een dergelijk filtersysteem met actieve observatie van alle elektronische communicatie op het netwerk als onbillijk, onevenredig en overdreven kostbaar moet worden aangemerkt. Een preventief filtersysteem leidt tot een ingrijpende beperking van de vrijheid van ondernemerschap van de betrokken internetproviders, aangezien het hen verplicht om een permanent, duur en ingewikkeld filtersysteem in te voeren en te bekostigen. Dit is onnodig ingewikkeld en kostbaar en daarmee onevenwichtig. Bovendien beperken de effecten daarvan zich niet tot de betrokken internetprovider, aangezien het filtersysteem ook een aantasting kan vormen van de grondrechten van diens cliënten op bescherming van persoonsgegevens en van hun vrijheid om informatie te ontvangen of te verstrekken, zoals beschermd door de artikelen 8 en 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Ook van financiële dienstverleners kan niet worden verlangd dat zij een algemeen preventief werkend filtersysteem hanteren. Wel kan van financiële- en telecommunicatiedienstverleners bijvoorbeeld worden verlangd dat zij algemene voorwaarden hanteren die ertoe strekken dat hun diensten niet worden misbruikt voor het organiseren van illegale kansspelen in Nederland.

In deze gevallen strekt de bindende aanwijzing niet zozeer tot concretisering van de betrokken verbodsbepaling (artikel 1, eerste lid, onder b, Wok), maar veeleer tot attendering van de betrokken dienstverlener op het feit dat zijn diensten worden gebruikt voor illegale kansspelen en de instructie om die specifieke diensten te staken. In wezen gaat het hierbij om de wettelijke regeling van de Notice and Take Down -verzoeken die nu al op vrijwillige basis aan internetproviders kunnen worden gedaan om illegale kansspelwebsites te doen verwijderen. Deze strekt zich voortaan ook uit tot de bij illegale kansspelen betrokken financiële dienstverleners.

In deze gevallen bedraagt de redelijke termijn ten minste zes weken. Dit is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de last en het verzoek aan de bestuursrechter tot het treffen van een voorlopige voorziening. […]

Op internetconsultatie.nl kan een reactie op het voorstel worden gegeven.