Overzicht documentatie ANPR

In de afgelopen maanden zijn er meerdere verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan naar documenten over de kentekenregistratie die door Nederlandse politie wordt ingezet. Hier is een overzicht.

Update 1 december 2011: Inmiddels zijn er heel veel meer documenten openbaar gemaakt en is het onderstaande al lang geen volledige lijst meer. Op mijn website zijn veel documenten te vinden over het gebruik van ANPR door de politie en ook andere media is gaan schrijven hierover.

De volgende documenten zijn openbaar gemaakt:

  • Verslag stand van zaken toepassing ANPR, over de stand van zaken inzake de toepassing van ANPR zoals in gebruik bij de politie Rotterdam-Rijnmond. Het verslag werd opgesteld naar aanleiding werd geschreven naar aanleiding van artikelen in de media over gebruik dat in strijd zou zijn met de wet. Opgesteld op 26 februari 2010, door politie Rotterdam-Rijnmond.
  • Succesvolle zaken ANPR, een overzicht van een aantal opsporingsonderzoeken in de regio Rotterdam, waarbij ANPR een succesvolle bijdrage heeft geleverd. Er wordt per onderzoek aangegeven hoe lang de gegevens minimaal beschikbaar moesten zijn om gebruikt te kunnen worden. Opgesteld door Politie Rotterdam-Rijnmond, 28 januari 2010.
  • Beelden van de samenleving, een visie op informatiegestuurd cameratoezicht in een netwerksamenleving. Opgesteld door vtsPN in februari 2009.
  • Opdracht juridische werkgroep, de opdracht aan een werkgroep van de politie om zich in te zetten om de technische mogelijkheden van ANPR en de wensen van de gebruikers met elkaar te verbinden toepasbaar te maken binnen de bestaande wetgeving. De werkgroep heeft ook als opdracht om, als dat laatste niet lukt, met adviezen en voorstellen tot wijziging van wet- en regelgeving te doen. Opgesteld door het Landelijk Programmabureau ANPR van de KLPD, juni 2008.
  • Juridisch advies ANPR, met advies over de verwerking van gegevens over personen op wie geen enkele verdenking rust en het bewaren van de gegevens. Opgesteld door onder meer Politie Gelderland-Zuid, 28 april 2008.
  • ANPR, naar een landelijke toepassing, een visiedocument over de verschillende mogelijke toepassingen van ANPR. Het document is opgesteld door Politie Rotterdam-Rijnmond, Korps Landelijke Politiediensten en vtsPN, in opdracht van de Raad van Hoofdcommissarissen. Datering niet bekend, vermoedelijk november of december 2007.
  • Rapport herziene evaluatie ANPR, een herziening van hen eerdere evaluatie. Het project Evaluatie Catch-ken, had tot doel te onderzoeken of de technologie voor de Nederlandse politie een bijdragen kon leveren in de handhaving en opsporing. Begin 2006 verscheen het eindrapport van dit onderzoek. Het Nederlands Politie Instituut vond dat het rapport niet goed genoeg. Er waren onvoldoende aanknopingspunten voor het formuleren van concreet beleid. Dit rapport is een herziening ervan. Opgesteld door In-pact, 3 oktober 2006.
  • Proces Catch-Ken, plan van uitvoering, het plan voor een eerste implementatie van ANPR. Dit project is beperkt tot de vaste camera’s. Het plan beschrijft de wie er betrokken is, wat er van elk van de betrokkenen wordt verwacht en wat de randvoorwaarden zijn. Het document bevat een beschrijving van het proces en de werkwijze.  Opgesteld 19 juli 2006, door de KLPD.

Deze documenten werden openbaar gemaakt naar aanleiding van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van Brenno de Winter, Dimitri Tokmetzis en mijzelf.