Herkenning digitale informatie en fingerprinting van het NCTb

Op het Innovatiecongres Veiligheid 2010, dat in mei van dit jaar werd gehouden, organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken de workshop Technologie en Terrorisme. Uit het verslag blijkt dat de inleiding wordt gedaan door een spreker van het NCTb en onder meer over het onderzoeksprogramma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting gaat. Op de website van het NCTb is er geen informatie over te vinden. Een Wob-verzoek verduidelijkt de doelstelling.

Verzoek

Eind juli stuurde ik de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding het verzoek:

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u alle documenten die betrekking hebben op dit programma te openbaren. Ik denk daarbij aan:

  • alle voortgangsverslagen
  • alle documenten die betrekking hebben op de doelstelling van het programma
  • alle documenten die betrekking hebben op afgeronde, lopende en geplande projecten binnen het programma, zoals bijvoorbeeld (maar niet gelimiteerd tot) plannen van aanpak, opdrachtverstrekkingen, eindverslagen, etc

Het NCTb reageerde met een uitnodiging:

Gelet op het vorenstaande, de fase waar het project in is alsmede de ontsluitingvan informatie in de nabije toekomst, willen we u voorstellen om een gesprek tussen u en de programmamanager / de inhoudelijke deskundige te beleggen. Dit om u mondeling informatie te verstrekken over het programma en om tijdens het gesprek te bezien aan welke informatie u verder nog behoefte heeft.

Ik koos er voor om eerst eens het resultaat van het verzoek af te wachten.

Openbaar gemaakte documenten

Op 4 september volgde de beslissing, de volgende documenten zijn openbaar gemaakt:

Uit de documenten wordt duidelijk dat het NCTb onderzoek doet naar het detecteren van informatie in digitale bestanden en stromen.

Er is bezwaar tegen de beslissing aangetekend.