Procedures moeten misbruik internet- en telefoongegevens tegengaan

Afbeelding: Mobile Phone Tower van Michael Coghlan | Licentie: CC BY-SA 2.0

Een onverantwoorde omgang door de politie met de bestaande bevoegdheden staat nieuwe bevoegdheden niet in de weg, zegt de minister.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Opstelten:

Bij deze informeer ik u over de stand van zaken van de verschillende maatregelen die ik heb getroffen om hieraan gestalte te geven:

  • In maart jl. is de nationale politie een nieuw Service Level Agreement en Dossier Afspraken en Procedures met het CIOT overeengekomen. Van de zijde van de politie heeft de korpschef dit vastgesteld;
  • De korpschef heeft daarnaast een procesbeschrijving ‘Aanvraag en afhandeling CIOT-bevraging’, geldend voor de gehele nationale politie, vastgesteld. Deze procedure is gecommuniceerd naar alle eenheden;
  • PoliOM voorziet als tijdelijke oplossing in de functionaliteiten van een ondersteuningssysteem voor bevragingen bij de nationale politie;
  • Eind dit jaar zal de auditdienst van de politie op basis van een uniforme, interne auditingssystematiek een audit uitvoeren om te kijken of het bevragingsproces aan politiezijde goed loopt. Met de Auditdienst Rijk zijn en worden hierover afspraken gemaakt.

De door mij aangekondigde maatregelen zijn derhalve ofwel afgerond ofwel lopen op schema. Er is op dit moment geen sprake van het doorschuiven van verbeteringen. Bovendien zie ik geen verband tussen CIOT-bevragingen door de politie en een eventuele uitbreiding van de opsporingsbevoegdheden van de politie.