Geen gespreksverslagen van overleg over internetfilter

Naar aanleiding van vragen van leden van de Tweede Kamer bevestigt de Minister van Veiligheid en Justitie dat hij niet beschikt over gespreksverslagen van het overleg van de implementatie van het internetfilter.

In het antwoord aan de Tweede Kamer schrijft minister Opstelten:

Is het waar dat u niet de beschikking heeft over de verslagen van de overleggen over de totstandkoming van het internetfilter voor kinderpornografie […] Zo ja, hoe rijmt u dat met uw opmerking […] de voortgang nauwgezet te zullen volgen?

Ja. Mijn ministerie volgt de totstandkoming van het internetfilter voor kinderpornografie nauwgezet en neemt deel aan het Platform Internetveiligheid, waarin private partijen en het meldpunt kinderporno op internet samenwerken. Overlegverslagen zijn daarvoor niet noodzakelijk.

In hetzelfde antwoord verwijst de minister naar de informatie die eerder door ECP/EPN openbaar werd gemaakt.

De minister kan geen helderheid geven over de criteria voor opname, het blijft een herhaling van hetgeen zijn voorganger al eerder aan de Tweede Kamer vertelde. Over het beoogde doel van het filter is de minister even onduidelijk:

Deze blokkade wordt door de providers ingezet om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de verspreiding van kinderporno. Het is geen opsporingsmiddel. Door deze publiek-private samenwerking willen de private partijen een bijdrage leveren aan deze doelstelling, als aanvulling op de voortdurende inspanningen van politie en Justitie en het Meldpunt Kinderporno. 

Het antwoord op de meest concrete en gedetailleerde vragen, blijft de minister schuldig. Zo kan de minister geen antwoord geven op vragen over de controle op de zorgvuldigheid van het samenstellen van de lijst, de minimale waarborgen ten aanzien van de proportionaliteit, effectiviteit en transparantie waaraan het filter moet voldoen, de criteria waarop getoetst kan worden of het filter doelmatig en effectief is en of het geld niet beter kan besteed worden aan extra capaciteit bij de politie. De minister moet dat eerst navragen:

Met betrekking tot deze vragen heb ik aan de betrokken private partners, het Meldpunt Kinderporno op internet en ECP-EPN gevraagd mij nader schriftelijk te informeren en adviseren. Partijen zijn daartoe bereid en zullen mij op korte termijn via het Platform Internetveiligheid, waaraan mijn ministerie deelneemt, een advies sturen. Vervolgens zal ik uw Kamer in de eerstvolgende voortgangsbrief (planning: december 2010) over de aanpak kinderporno nader informeren.