Herkenning digitale informatie en fingerprinting, episode 2

Eerder dit jaar maakte de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding enkele documenten openbaar naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De documenten hadden betrekking op het onderzoeksprogramma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting. Na een bezwaar op beslissing werden er nog een aantal extra documenten openbaar gemaakt.

Bezwaar

In het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting (HDIenF) worden nieuwe technieken voor het detecteren van informatie in digitale bestanden onderzocht. Het doel is deze technieken te verbeteren en nieuwe toepassingen uit te proberen. Naar aanleiding van het eerdere verzoek werden een aantal documenten openbaar gemaakt. De beslissing suggereerde echter ook dat de NCTb andere documenten had achter gehouden. Bovendien was het grootste document in hard copy vorm verstrekt, terwijl om digitale verstrekking was gevraagd.

Het bezwaar luidt:

In uw beslissing schrijft u dat u “de meest relevante documenten [voor mij] geselecteerd [heeft]”. Mijn verzoek betreft alle documenten die betrekking hebben op het programma HDIenF, niet slechts om een selectie hiervan. Een grond voor een dergelijke inperking wordt ook niet genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik heb u bovendien verzocht de informatie digitaal aan te leveren. Het rapport “Herkenning van Digitale Informatie” van het TNO heeft u enkel in een niet-digitale versie toegezonden. Op grond van lid 2, artikel 7, Wet openbaarheid van bestuur bent u, behoudens een tweetal uitzonderingssituaties, verplicht de informatie te verstrekken in de door de verzoeker verzochte vorm. Het is aannemelijk dat u ook over het rapport in digitale vorm beschikt, omdat u het document binnenkort op uw eigen website wilt publiceren.

Ik verzoek u dan ook om alsnog alle documenten die betrekking hebben op het programma HDIenF openbaar te maken, zonder enige selectie toe te passen en zonder enig voorbehoud. […]

Ik verzoek u bovendien om de toezending om een digitale versie van het TNO rapport “Herkenning van Digitale Informatie”, conform mijn eerste verzoek. Mocht u niet over een digitale versie beschikken, verzoek ik u dit expliciet te bevestigen.  

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

Op 19 november 2010 volgt de beslissing.

Gezien het bovenstaande, wijs ik uw bezwaren ten aanzien van het bestreden besluit af, voor zover deze betrekking hebben op de weigering tot verstrekking van alle documenten en verklaar die ongegrond. Het bestreden besluit wordt gehandhaafd met dien verstande dat de verstrekte informatie wordt aangevuld met de informatie die ik bij deze beslissing openbaar maak.

Voor zover uw bezwaren betrekking hebben op de digitale verstrekking van het TNO-rapport, verklaar ik het bezwaar eveneens ongegrond omdat hetdesbetreffende rapport op de website van de NCTb beschikbaar is, zoals in de beslissing van 30 augustus 2010 aangekondigd.

Het bezwaar wordt afgewezen, maar aan het bezwaar wordt wel tegemoet gekomen. De volgende documenten zijn nu openbaar gemaakt: