Cameratoezicht in beweging, nu openbaar

Het rapport Cameratoezicht in beweging, waar in een persbericht al melding van was gemaakt, is nu ook openbaar gemaakt. 

In het rapport Cameratoezicht in beweging staat onder meer: 

Er is, kortom, zowel binnen de interne organisatie als in de maatschappij in zijn algemeenheid sprake van veel draagvlak voor het inzetten van mobiel cameratoezicht (bodycams en camera-auto’s). De burger ziet met name een meerwaarde in de bodycam en de camera-auto ten aanzien van het proces van opsporing en vervolging. Een groot deel van de politiefunctionarissen vindt eveneens dat de camera in hoofdzaak op dit terrein een belangrijke rol vervult en in mindere mate wordt het de-escalerende effect van de camera genoemd.

Verder moeten we constateren dat het draagvlak voor het type camera’s dat in de korpsen is ingezet,n iet altijd hoog is. De camera’s kennen gedurende de pilot technische problemen en defecten die bovendien vaak niet op korte termijn lijken te worden opgelost, wat van invloed is op het draagvlak voor de in gebruik genomen camera’s. Ook de draagbaarheid van de bodycam en het geven van uitleg en instructie spelen ten aanzien van het draagvlak een belangrijke rol.

De beperkte ervaring van ervaringsdeskundigen met de camera’s (zowel de bodycams als de camera auto’s)en de procesmatige obstakels zijn van invloed geweest op het onderzoek. Mede daardoor is het tegengaan van geweld tegen politieambtenaren in de pilots nog onvoldoende gebleken. Het geheel overziend, moet worden gesteld dat het nog te vroeg is om tot landelijke invoering van de bodycams en camera-auto’s over te gaan.

Uit de onderzochte cases blijkt dat met de bodycam een aantal geweldsdelicten is opgenomen, voor de camera-auto geldt dit niet. Daarnaast moet beter worden nagedacht over het type camera waarmee politiepersoneel wordt uitgerust en de minimale vereisten waaraan een camera moet voldoen. Tot slot moet beter worden nagedacht over de setting c.q. context waarin mobiel cameratoezicht wordt ingezet en of de inzet van mobiel cameratoezicht toegevoegde waarde heeft.