Duiding voorlichting dierenrechtenorganisaties scholen (Ministerie OCW)

Half september meldde de AIVD dat zij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had geïnformeerd over voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen. Hoe die voorlichting er precies uitzag was niet duidelijk. Het ministerie beschikt over weinig documenten die niet al openbaar waren.

Verzoek

In het persbericht AIVD geeft duiding aan voorlichting dierenrechtenorganisaties schrijft de AIVD dat zij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geïnformeerd heeft over de voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen. De AIVD schrijft bovendien dat het ministerie de samenwerkende schoolbesturen heeft geïnformeerd over de risico's die deze voorlichtingsactiviteiten met zich meebrengen.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht ik de AIVD en het Ministerie van OCW om alle documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het informeren van de samenwerkende schoolbesturen over de voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen.

Beslissing

De beantwoording door de AIVD laat vermoedelijk nog een maand of twee op zich wachten, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nam half december al een beslissing. Er lijken niet veel meer documenten beschikbaar te zijn. Het ministerie:

Op 15 september jl. heeft het lid Ouwehand (PvdD) tijdens het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de minister van OCW verzocht om verder geïnformeerd te worden over de waarschuwing van de AIVD over voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op scholen. In reactie daarop heeft de minister van OCW op 11 november 2010 de brief van de AIVD van 20 januari 2010 evenals de reactie daarop op 16 februari 2010 naar de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. Dit betekent dat deze brieven inmiddels openbaar zijn.

Het gespreksverslag heb ik op 11 november 2010 in reactie op een Wob-verzoek openbaar gemaakt, voor zover het betrekking had op de waarschuwing van de AIVD. […]

Tot de [stukken die uitsluitend bedoeld waren voor intern beraad] behoren de volgende stukken:

  • Twee interne nota's die als toelichting op de inhoud van de eerder genoemde brieven zijn opgesteld om de minister van OCW te informeren en te adviseren.
  • Het e-mail verkeer tussen de medewerkers van het ministerie onderling en met de medewerker(s) van een brancheorganisatie.

[…] Integrale openbaarmaking van de stukken in deze categorie acht ik niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, maar ik wil graag aan uw verzoek voldoen om de inhoud van deze stukken in het kort weer te geven.

De twee interne nota's bevatten een toelichting op de inhoud van de eerdergenoemde brieven en zijn bedoeld om de minister van OCW te informeren. De e-mails zijn onderdeel van dagelijkse communicatie van medewerkers en hebben betrekking op de inhoud van de brief van de minister van OCW d.d. 16 februari 2010.

Die documenten worden, omdat ze voor intern beraad zijn bedoeld, niet openbaar gemaakt. 

Het ministerie stuurde de volgende documenten mee: