Felle kritiek wetsvoorstel “versterking bestrijding computercriminaliteit”

Een paar maanden geleden publiceerde het Ministerie van Veiligheid en Justitie een nieuw wetsvoorstel om cybercriminaliteit tegen te gaan. De kritiek die werd geleverd in de consultatieronde, is helder: onduidelijk welk doel en in strijd met Europese regelgeving.

Eerder deze maand werden 609 reacties op het wetsvoorstel openbaar gemaakt. Onder meer XS4ALL's reactie is duidelijk:

Naar de mening van XS4aLL onderbouwt de Toelichting op het concept-wetsvoorstel niet waarom het nodig is de voorgestelde bevoegdheid in te voeren, laat staan op deze manier. Het van overheidswege verwijderen van informatie van internet is een ingreep waarmee in een democratische samenleving uiterste terughoudendheid betracht moet worden, zowel naar vorm als naar inhoud. Dat betekent onder meer dat de ingreep uitsluitend mogelijk is in beperkte, specifieke en zeer ernstige gevallen en alleen op last van een onafhankelijke rechter, waarbij dient te worden voorzien in een effectief beroepsrecht voor getroffen burgers.

De voorgestelde regeling is onnodig en disproportioneel en voldoet ruimschoots niet aan verdragsrechtelijke bepalingen en EU-richtlijnen waaraan Nederland is gebonden op het gebied van uitingsvrijheid, ontvangstvrijheid, privacy, elektronische handel en telecommunicatie. Zij introduceert een vrijwel ongeclausuleerde bevoegdheid voor de officier van justitie om een onduidelijk afgebakende groep burgers bij vermeende overtreding van elk strafbaar feit te dwingen tot niet gespecificeerde feitelijke handelingen, op straffe van dwangsommen en aansprakelijkheid voor de inhoud van niet aanstonds verwijderde informatie.