Camera’s niet teruggeplaatst winkelcentrum Eindhoven

In antwoord op vragen van gemeenteraadsleden van de LPF antwoord het Eindhovense B&W dat de camera's in een winkelcentrum in Eindhoven niet teruggeplaatst zullen worden.

In het antwoord schrijft het college:

Op basis van de huidige omstandigheden bestaat er -mede op advies van de politie onvoldoende aanleiding om publiekrechtelijk cameratoezicht in te stellen. De bedrijven moeten in eerste instantie zelf aanvullende maatregelen treffen, zoals goede inbraakwerende voorzieningen en waar nodig cameratoezicht in de winkels. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de winkeliers. Daarnaast kan de sociale controle in de buurt worden vergroot. De politie heeft hierover de getroffen winkeliers individueel geadviseerd.

De gemeente is op dit moment met de winkeliersvereniging in gesprek. Hercertificering van het KVO en het starten van een buurtpreventieproject met de bewoners van de bovenliggende appartementen worden in dat kader besproken. Hiervoor is de medewerking van winkeliers en bewoners nodig; cameratoezicht heeft alleen toegevoegde waarde in combinatie met andere maatregelen. Indien in het kader van bijvoorbeeld hercertificeren van het KVO blijkt dat publiekrechtelijk cameratoezicht gewenst is, worden hierover te zijner tijd door de burgemeester (bevoegde gezag) en het college (beschikbaar stellen van financiën) afwegingen gemaakt. Een voornemen tot het instellen van cameratoezicht wordt dan in de commissie Financiën en Bestuur besproken.