Duiding voorlichting dierenrechtenorganisaties scholen (AIVD)

Half september meldde de AIVD dat zij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had geïnformeerd over voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen. Hoe die voorlichting er precies uitzag was niet duidelijk. De AIVD kan alleen een brief openbaar maken die dat al was.

Verzoek

In het persbericht AIVD geeft duiding aan voorlichting dierenrechtenorganisaties schrijft de AIVD dat zij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geïnformeerd heeft over de voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen. De AIVD schrijft bovendien dat het ministerie de samenwerkende schoolbesturen heeft geïnformeerd over de risico's die deze voorlichtingsactiviteiten met zich meebrengen. 

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht ik de AIVD en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om alle documenten hierover openbaar te maken. eerder kreeg ik al een antwoord van het Ministerie van Onderwijs. Het ministerie maakte een brief van de AIVD, haar antwoord daarop en een fragment van verslag van een gesprekverslag  openbaar.

Beslissing

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beslist half februari. Zij schrijft:

De documenten waarin genoemde gegevens zijn geregistreerd, mag ik evenwel op grond van artikel SS , eerste lid onder b van de Wiv 2002 niet, of gedeeltelijk niet, ter inzage geven, omdat daarmee bronnen, een nog actuele werkwijze of het kennisniveau van de AIVD zal worden prijsgegeven.

Het enige document dat wel openbaar gemaakt wordt, was al openbaar gemaakt door het ministerie van Onderwijs: