Verbeteren bevragingen CIOT moeizaam proces

Afbeelding: prinsjesdag 2009 275 van nico1959 | Licentie: CC BY-SA-NC

De pogingen om het proces van bevragingen bij het CIOT te verbeteren verlopen maar moeizaam. Opsporingsdiensten is door de minister opgedragen de processen zo te veranderen dat voldaan wordt aan alle wettelijke vereisten. Als het korps zover is, geven zij het "in control statement". Steekproefsgewijze controles tonen aan dat ook dan nog niet alles orde is.

Dat schrijft de minister van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer:

Er zijn verbeteringen aangebracht door (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten (hierna BOID-en). Toch zijn er ook signalen dat nog niet alle BOID-en alle waarborgen in acht nemen bij bevragingen.

[…] Daarbij is gevraagd om te toetsen of het proces van bevragingen via het CIOT voldoet aan de normen die zijn gesteld in wet- en regelgeving en de afspraken met het CIOT. Meer in het bijzonder is aandacht gevraagd voor het delegeren van bevoegdheden, de formele autorisatie, de rechtmatigheid van bevragingen, de documentatie van de werkwijze en de instructie. In de gevallen dat niet aan deze normen wordt voldaan, is gevraagd een verbeterplan op te stellen teneinde de tekortkomingen weg te nemen. […]

Van alle BOID-en is een reactie ontvangen op genoemde verzoeken. Een aantal BOID-en heeft een “in control verklaring” gegeven. Dat betekent dat zij hebben aangegeven te voldoen aan alle regels. Een ander deel van de BOID-en heeft te kennen gegeven aan verbeteringen te werken. De meeste van deze BOID-en hebben gesteld de zaken uiterlijk januari 2011 op orde te hebben. Een beperktaantal BOID-en stelde op een tijdstip na 1 januari 2011 in control te zijn, omdat zij, volgens eigen opgave, meer tijd nodig hebben voor het realiseren van het verbeterplan.

Eind 2010 is door de DAD een review gehouden bij drie van de BOID-en die hadden aangegeven “in control” te zijn. Het betrof de politiekorpsen Gelderland-Zuid en Friesland en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). Het doel van de review was om steekproefsgewijs na te gaan of betreffende BOID inderdaad volgens alle voorschriften handelde. Politiekorps Friesland en de FIOD bleken conform de normen te handelen, terwijl bij het politiekorps Gelderland-Zuid bleek dat niet alles volgens de normen was ingericht. Het korps Gelderland-Zuid heeft een verbeterplan opgesteld en toegezegd de verbeteringen uit te voeren.

[…] Er is [door het College Bescherming Persoonsgegevens] onderzoek gedaan bij het CIOT en bij twee politiekorpsen, namelijk het politiekorps Haaglanden en de Dienst Nationale Recherche (DNR), onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Onderzocht is onder meer de rechtmatigheid van bevragingen via het CIOT en de autorisaties van opsporingsambtenaren voor de toegang tot het informatiesysteem van het CIOT.

[…]

Het beeld dat uit de reacties van de onderzochte organisaties naar voren komt is dat strikte naleving van de voorschriften, ondanks goede intenties, nog steeds niet voldoende is geborgd. Omissies en gebreken waren bijvoorbeeld dat de politiekorpsen de procedures voor het toekennen of intrekken van autorisaties niet formeel hadden vastgelegd, dat de werkwijze het bemoeilijkte om de grondslag van de bevragingen terug te vinden en dat de autorisatieverlening door het CIOT formeel niet was afgedekt.

Daarnaast heb ik een uiterste termijn vastgesteld waarbinnen BOID-en aan alle vereisten rond bevragingen via het CIOT moeten voldoen. Door mij wordt 1 mei 2011 een realistische en haalbare datum geacht. Indien een BOID na 1 mei 2011 niet alle vereisten voldoet, zal de toegang tot het systeem van het CIOT voor betreffende BOID tijdelijk worden afgesloten, tot het moment de BOID heeft aangetoond wel aan de eisen te voldoen. Betreffende BOID zal gedurende de periode dat de toegang tot het systeem van het CIOT is afgesloten gebruik kunnen maken van de voorzieningen bij andere BOID-en die wel toegang hebben.

De controle op de naleving van de voorschriften zal worden geïntensiveerd: tussen 1 mei en 1 juli 2011, zal een zestal quick scans worden uitgevoerd bij BOID-en. Indien er bij deze quick scans tekortkomingen worden geconstateerd, dan zal dat direct leiden tot (tijdelijke) afsluiting van de toegang van betreffende BOID tot het systeem van het CIOT.

En ja, ik zit er bovenop:

Overigens is er onlangs ook een verzoek om openbaarmaking van stukken over dit dossier bij mij ingediend. Dit verzoek is momenteel nog in behandeling.