Projectplan Incentive Zone Enschede

In het artikel Enschede prikkelt automobilisten tot gedragsverandering schrijft de Binnenlands Bestuur over het project Incentive Zone (I-Zone) in Enschede. Door kentekens van passerende auto's te registeren kunnen automobilisten alternatieven aangeboden worden. Op de website van de gemeente zelf is er echter nauwelijks iets over te vinden.

Verzoek

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht ik om alle documenten die betrekking hebben op het project Incentive Zone.

De gemeente reageert in eerste instantie per e-mail en schrijft:

In uw brief van 28 oktober 2010 doet u een beroep op de WOB inzake het project incentive zone (i-zone) en u verwijst hierin naar een artikel op de website van Binnenlands bestuur. Hetgeen in dit artikel genoemd wordt is niet geheel of soms geheel niet juist. Met name ten aanzien van het gebruik van camera's en ten aanzien van de vrijblijvendheid klopt het artikel (geheel) niet.

Ook stelt de gemeente voor om een afspraak te maken zodat mijn verzoek besproken kan worden. Uit het telefonisch overleg dat hierop volgt blijkt dat de gemeente helemaal niet van plan is om kentekens van passerende auto's te registeren voor dit project. Het is wel de bedoeling om op den duur individuele automobilisten te kunnen volgen, maar dat zou dan moeten gebeuren op basis van de mobiele telefoon van de automobilist en dat alleen na expliciete toestemming. Verder is het project nog in een startfase en het meest concrete document is het projectplan. De gemeente heeft dat openbaar gemaakt, met uitzondering van de kosten die in het plan genoemd worden.

Het moet de ambtenaar duidelijk geworden zijn dat mijn interesse vooral uitgaat naar camera's die de kentekens registeren van passerende auto's. Op eigen initiatief verteld hij dat de Gemeente Enschede wel degelijk over aantal van dit soort camera's beschikt. Ze worden niet voor het Incentive Zone project gebruikt, hangen wel al boven de weg, maar functioneren nog niet. De ambtenaar stuurt, zonder dat ik er om vraag, het verzoek aan een collega om mij van informatie te voorzien (over locatie, technische werking en de juridische aspecten). 

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

De Gemeente Enschede schrijft in een e-mail op 11 november onder andere:

Wij sturen jou het projectplan van de incentive-zone toe (bijgevoegd). De kosten/bedragen die met de verschillende onderdelen gemoeid zijn, zijn uit dit projectplan gehaald. […] Hiermee is het Wob-verzoek van 28 oktober 2010 in principe afgedaan,tenzij het plan van aanpak aanleiding is tot nadere vragen.

Het document dat openbaar is gemaakt: