This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Patiëntendossier bedreigt privacy

Een huisarts suggereert in een ingezonden brief een alternatief voor het EPD: de patiënt draagt de medische gegevens zelf met zich mee.

In het artikel Patiëntendossier bedreigt privacy in het Nederlands Dagblad, schrijft huisarts Roelf Sikkema in een ingezonden brief:

Het nadeel is, dat bij de invoering van het EPD de privacy van de patiënt verdwenen is. Met het dossier is wat je met bijvoorbeeld je huisarts besproken hebt, in te zien door ongeveer 47.000 UZI-pashouders. (UZI staat voor Unieke Zorgverlener Identificatie.) En dat raakt de kern van het bezwaar: de privacy van de patiënt, gewaarborgd door het eeuwenoude beroepsgeheim van de arts, wordt met de invoering van het EPD verkwanseld.

In Zwolle werken we als huisartsen voor de uitvoering van de 7×24 uurs beschikbaarheid samen in een huisartsenpost. We werken met 140 huisartsen en waarnemers samen. Daarom hebben we de gegevens van de patiënten beschikbaar gesteld voor de uren waarin de huisartsenpost open is. Het elektronisch patiëntendossier zou er echter voor zorgen dat 47.000-140 = 46.860 onbekende UZI-pashouders de medische dossiers van de Zwolse regio kunnen inzien.

Beter zou het ministerie haar energie kunnen steken in de invoering van een UPI-pas (Unieke Patiënten Identificatie). Met behulp daarvan draagt de burger zijn eigen dossier bij zich. Zolang er nog geen UPI-pas is, is er een alternatief voor het EPD. Vraag als burger aan de huisarts een uitdraai van de medische voorgeschiedenis, medicatie, allergieën en intoleranties. Zorg ervoor dat je je medische gegevens bij je hebt. Een apotheek kan bovendien een medicijnpaspoort voor je maken. Je hebt dan zelf de medische gegevens bij je, en je bepaalt zelf aan welke hulpverlener je de gegevens geeft. Veilig en simpel.

Recent heeft minister Klink psychiaters verboden patiënten te behandelen zonder dat de diagnosecode naar de zorgverzekeraar gaat. Dat geldt zelfs wanneer de patiënt de behandeling zelf wil betalen. Een heel zorgelijke ontwikkeling. Waar de overheid is ingesteld om de burger te beschermen, lijkt zij nu het belang van een registratiesysteem boven het privacybelang van de burger te stellen. Het ministerie loopt met de voorlichting over het EPD ver voor de troepen uit. De Tweede en Eerste Kamer hebben de wetgeving nog niet goedgekeurd.