Politie in strijd met wet bij verwerking gegevens voor Europol

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onderzoek gedaan naar het invoeren van politiegegevens van verdachten van ernstige internationale criminaliteit in het Europol Informatiesysteem (EIS) door het Korps landelijke politiediensten (KLPD). De conclusie luidt dat het KLPD in strijd met de wet handelt.

In de samenvatting van het rapport schrijft het CBP:

Juridisch kader

Op grond van artikel 4, eerste lid Wpg treft de verantwoordelijke de nodige maatregelen opdat politiegegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Hij verbetert of vernietigt politiegegevens of vult deze aan indien hem blijkt dat deze onjuist of onvolledig zijn. Het tweede lid van dit artikel verplicht de verantwoordelijke de nodige maatregelen te treffen opdat politiegegevens worden verwijderd of vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt of dit door enige wettelijke bepaling wordt vereist.

Artikel 21, eerste lid Europol Overeenkomst resp. artikel 20, eerste lid Europol Besluit bepaalt dat gegevens niet langer bij Europol in bestanden worden opgeslagen dan voor de taakvervulling vanEuropol noodzakelijk is. Uiterlijk drie jaar na invoering van de gegevens wordt getoetst of zij nog langer moeten worden bewaard. De toetsing en verwijdering van gegevens die in het Europol Informatiesysteem zijn opgeslagen, wordt uitgevoerd door de partij die de gegevens heeft ingevoerd.


Beoordeling

Uit de weergave onder 2.2 van de werkwijze ten aanzien van de verwerking van EIS-gegevens blijken de volgende tekortkomingen.

  1. Er vindt nog geen systematische en door registratie controleerbare toetsing van de toepasselijke opnamecriteria plaats.
  2. Er vindt geen controle van de voor invoer in het EIS gereedstaande gegevens plaats. Er zijn twee gegevensbeheerders aangesteld, echter zij zijn niet belast met een controle van de kwaliteit van de gegevens, terwijl een controle of voldaan is aan de opnamecriteria ook niet door een andere functionaris binnen het korps wordt uitgevoerd.
  3. Ten aanzien van de controle of de in het EIS opgeslagen gegevens nog noodzakelijk zijn voor de taakvervulling van Europol en dienen te worden verwijderd, is het CBP niet gebleken dat deze toetsing (regelmatig) wordt uitgevoerd.

Het CBP is van oordeel dat de door het KLPD gevolgde werkwijze tekort schiet ten aanzien van het proces van selectie van politiegegevens voor de opname in het Europol Informatiesysteem, ten aanzien van de controle van de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens en ten aanzien van de verwijdering en vernietiging van de gegevens wanneer dit noodzakelijk is.

Het KLPD dient zodanige organisatorische maatregelen te treffen dat de kwaliteit van de in tevoeren gegevens gewaarborgd is, bijvoorbeeld door het aanstellen van meerdere daarvoor in het proces verantwoordelijke personen en het nemen van maatregelen ten behoeve van de controleerbaarheid. Het voornemen om begin 2010 de registratie van criteria in een EIS-mutatie verplicht te stellen kan daartoe bijdragen, maar is daarvoor niet voldoende. Weliswaar zullen bijnaleving van dit voorschrift de toepasselijke opnamecriteria zijn geregistreerd alsmede de vindplaats daarvan, hetgeen de controleerbaarheid ten goede komt, maar de benodigde toetsing van dekwaliteit van de geregistreerde gegevens vindt daarbij niet plaats.

Ook dient het korps zich ervan te vergewissen dat de thans door Nederland in het EIS ingevoerde gegevens (nog) voldoen aan de daaraan te stellen vereisten. Er zijn onvoldoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat deze gegevens juist en nauwkeurig zijn, alsmede dat verwerkingvan die gegevens (nog) noodzakelijk en rechtmatig is.

De conclusie van het College bescherming persoonsgegevens is dan ook:

Ten aanzien van de werkwijze bij de verwerking van politiegegevens in het Europol Informatiesysteem:

  • In strijd met artikel 4, eerste lid Wet politiegegevens heeft de verantwoordelijke onvoldoende maatregelen getroffen opdat de politiegegevens die in het EIS worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.
  • In strijd met artikel 4, tweede lid Wet politiegegevens en artikel 21, eerste lid Europol Overeenkomst resp. artikel 20, eerste lid Europol Besluit heeft de verantwoordelijke onvoldoende maatregelen getroffen opdat de politiegegevens die in het EIS worden verwerkt, worden verwijderd of vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of dit door enige wettelijke bepaling wordt vereist.